Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

 

Η ίδρυση της Δ/νσης, αρχικά ως Διεύθυνση Κοινωνικής Παιδιατρικής, το 1965 από τον Σπύρο Δοξιάδη αποτέλεσε μια καινοτόμο προσέγγιση στην ολιστική αντιμετώπιση της υγείας του παιδιού.

Το 1989, η Δ/νση μετονομάστηκε  σε Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής αναγνωρίζοντας ότι οι αναπτυξιακές διαταραχές αποτελούν ένα  σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας.

 

Επιστημονικό έργο:

 • Εκτίμηση και καταγραφή της κατάστασης υγείας των παιδιών στην Ελλάδα και μελέτη των υπηρεσιών υγείας.
 • Θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, τη διαδικασία αξιολόγησης και υποστήριξης της οικογένειας και του σχολικού πλαισίου.
 • Μελέτη θεμάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Παιδιού.
 • Μελέτη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων στη σωματική και ψυχική υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού.
 • Διενέργεια προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας για το παιδί.
 • Διαμόρφωση προτάσεων σε θέματα δημόσιας υγείας, φροντίδας υγείας και οργάνωσης υπηρεσιών, προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού.
 • Εκπαίδευση γιατρών, νοσηλευτών, επισκεπτών υγείας, εκπαιδευτικών σε θέματα Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής .

Το έργο της Δ/νσης επιμερίζεται σε τομείς:

 • Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής
 • Τομέας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
 • Τομέας Προαγωγής της Υγείας στα Σχολεία
 • Τομέας Οικολογίας της Υγείας

 

Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η ΠΦΥ παρέχει ένα πλαίσιο όπου αντιμετωπίζεται σφαιρικά και ολιστικά ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων και αναγκών υγείας ενός ατόμου χωρίς να χρειαστεί παραπομπή. Παράλληλα προβλέπονται οι απαραίτητες διαδικασίες για τη χρήση δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων υπηρεσιών εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Στο πλαίσιο της ΠΦΥ αναπτύσσεται μια διαχρονική σχέση μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας και ενδυναμώνεται η συμμετοχή των ασθενών στις αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα της υγείας τους. Επιπλέον, προβλέπονται δράσεις για την πρόληψη των ασθενειών, την προαγωγή υγείας αλλά και την έγκαιρη ανίχνευση νοσημάτων συμβάλλοντας στη δημόσια υγεία. Η ΠΦΥ αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των αναγκών υγείας του ατόμου, της οικογένειας  και της κοινότητας.

Η  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για τα παιδιά αφορά την παρακολούθηση της υγείας και της πορείας της ανάπτυξης, την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση αλλά και την εκπαίδευση και υποστήριξη των γονέων στο μεγάλωμα των παιδιών και την εξέλιξη της οικογένειας.

Η ΠΦΥ αποτελεί βασικό έργο της Δ/νσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής διαχρονικά από την ίδρυση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού από τον Σπύρο Δοξιάδη το 1965.

Το έργο του τομέα της ΠΦΥ περιλαμβάνει την προτυποποίηση της πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας με ενσωμάτωση της αναπτυξιακής εκτίμησης, της υποστήριξης της οικογένειας, την αγωγή και προαγωγή της υγείας στα παιδιά, γονείς, σχολεία, κοινότητα και την εκτίμηση των αναγκών υγείας  σε ατομικό και πληθυσμιακό επίπεδο.

 

Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής

Το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής (ΚΥΠΚ) αποτελεί πλαίσιο για την πρότυπη εφαρμογή δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των παιδιών, με στόχο την:

 • επιστημονικά θεμελιωμένη τυποποίησή της στις συνθήκες της Ελλάδας.
 • ενσωμάτωση της αναπτυξιακής παιδιατρικής, της πρόληψης και προαγωγής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα των παιδιών.
 • εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην πρωτοβάθμια και αναπτυξιακή παιδιατρική.
 • εκπαίδευση εκπαιδευτικών στα θέματα της αγωγής και προαγωγής υγείας.

Στο πλαίσιο της ολιστικής και σφαιρικής αντιμετώπισης των αναγκών υγείας του παιδιού και της υποστήριξης της οικογένειας, το ΚΥΠΚ στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει παιδιάτρους, αναπτυξιακή παιδίατρο, πολιτισμική ανθρωπολόγο, ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργό και επισκέπτρια υγείας.

 

Τομέας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Η αναπτυξιακή παιδιατρική είναι το πεδίο της παιδιατρικής που αφορά στη φυσιολογία και στην παθολογία της ανάπτυξης. Οι αναπτυξιακές διαταραχές συνιστούν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας καθώς η συχνότητά τους στην παιδική ηλικία ανέρχεται σε 17% (1 στα 6 παιδιά). Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους βελτιώνει την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους επιτρέποντας την καλύτερη πρόγνωση και την καλυτέρευση του δυναμικού.

Το έργο του τομέα της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής περιλαμβάνει:

 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκτίμηση της ανάπτυξης των παιδιών.
 • Ενσωμάτωση της αναπτυξιακής παιδιατρικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων.
 • Κατάλληλη διαχείριση των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές με στόχο την ομαλή ένταξή τους στο σχολείο και στην κοινωνία.
 • Δημιουργία σταθμισμένων ή προσαρμοσμένων εργαλείων αναπτυξιακής αξιολόγησης.
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στα θέματα της ανάπτυξης με εκπαιδευτικά σεμινάρια αναπτυξιακής παιδιατρικής.

 

 Τομέας Προαγωγής της Υγείας στα Σχολεία

Βασικό κορμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής αποτελεί η προαγωγή της υγείας στα σχολεία και την κοινότητα.  Η προαγωγή της υγείας αφορά την πρόληψη και την βελτίωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, του τρόπου ζωής και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των παιδιών και νέων. Η προαγωγή της υγείας συμπεριλαμβάνει τις δράσεις για την ανάπτυξη πολιτικής υγείας στα σχολεία και την κοινότητα καθώς και τη διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών ως προς την υγεία προκειμένου το άτομο να φτάσει το βέλτιστο επίπεδο υγείας και όχι μόνο την απουσία ασθένειας, σύμφωνα με τον ορισμό υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τη Χάρτα της Οτάβα (1986).

Η προσέγγιση της προαγωγής της υγείας στα σχολεία και την κοινότητα είναι ολιστική και διεπιστημονική.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΙΥΠ είναι ο εθνικός συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολεία για την Υγεία στην Ευρώπη (Schools for Health in Europe Network Foundation) στην Ελλάδα.

Οι βασικοί άξονες της δράσης μας είναι:

 • Η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στα σχολεία σε διάφορα θέματα αγωγής υγείας σε συνεργασία με τους φορείς της κοινότητας.
 • Συμμετοχή στις δράσεις του ευρωπαϊκού δικτύου Σχολείων για την Υγεία στην Ευρώπη (SHE- Schools for Health in Europe) και συνηγορία για την ανάπτυξη πολιτικής για την προαγωγή της υγείας στα σχολεία.
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη της προαγωγής της υγείας στη χώρα μας.
 • Ομιλίες σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέματα υγείας.
 • Διάχυση της προαγωγής της υγείας μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών κοινωνικών μηνυμάτων.

 

Τομέας Οικολογίας της Υγείας

Ο τομέας της Οικολογίας της Υγείας των παιδιών διερευνά την επίπτωση του περιβάλλοντος στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Έχει στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο της έκθεσης σε βλαπτικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και την αντιμετώπιση των επιδράσεών τους σε βρέφη, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Κύριο έργο του τομέα είναι οι επιδράσεις των βαρέων μετάλλων, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του παθητικού καπνίσματος, των εντομοκτόνων και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων στην παιδική υγεία.