Διευθυνση Κοινωνικης και Αναπτυξιακης Παιδιατρικης

Τα επιστημονικά πεδία που αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δράσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής είναι: 

  • Μελέτη παραμέτρων υγείας του παιδικού πληθυσμού σε Εθνικό επίπεδο
    • Εθνική Μελέτη συχνότητας και προσδιοριστικών παραμέτρων για τον μητρικό θηλασμό.
    • Συμμετοχή ή οργάνωση μελετών διαχρονικά για την εμβολιαστική κάλυψη.
  • Πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα

Η Δ/νση έχει ιδρύσει από το 1992 το Κέντρο Υγείας του Παιδιού στην Καισαριανή με στόχο την  τεκμηριωμένη προτυποποίηση στην Ελλάδα της πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας με σύγχρονη ενσωμάτωση της αναπτυξιακής παιδιατρικής, της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας. Αποτελεί πρότυπο λειτουργίας Κέντρου Υγείας σε συνλειτουργία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

  • Αναπτυξιακή παιδιατρική

Στόχος είναι η εκπαίδευση, η δημιουργία σταθμισμένων ή προσαρμοσμένων εργαλείων αναπτυξιακής αξιολόγησης για χρήση τους στην έρευνα ή την κλινική πράξη και η παροχή δευτεροβάθμιας υπηρεσίας στο Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής.

  • Αγωγή και προαγωγή της υγείας στο σχολείο και στην κοινότητα.

Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στα σχολεία, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας,  προτυποποίηση της σχολικής υγείας. 

Η Δ/νση είναι ο εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα του ευρωπαϊκού οργανισμού «Σχολεία για την Υγεία στην Ευρώπη (SHE-Schools for Health in Europe).

Το μοντέλο λειτουργίας είναι έρευνα, εκπαίδευση, παροχή εξειδικευμένης υπηρεσίας.