Η ιδέα για τη δημιουργία

Η λειτουργία του Κέντρου Υγείας του Παιδιού Καισαριανής αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση εφαρμογής στην ελληνική πραγματικότητα του πλαισίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έτσι όπως διαμορφώθηκε, στη Διεθνή Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Διακήρυξη της Alma Ata (1978) και του Χάρτη της Ottawa (1986) για την Προαγωγή της Υγείας.

Σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις οι βασικές αρχές που πρέπει να πληροί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι η:

  •  εύκολη πρόσβαση, δηλαδή να μην υπάρχει οικονομικό ή γεωγραφικό εμπόδιο.
  •  κοινοτική συμμετοχή, γιατί τα άτομα και οι κοινότητες επιμερίζονται την ευθύνη για τα θέματα υγείας, που τους αφορούν.
  • προαγωγή της υγείας, δηλαδή η προσπάθεια ενδυνάμωσης των ατόμων να βελτιώσουν και να ελέγξουν την υγεία τους.
  • ανάλογη τεχνική και επιστημονική υποδομή, που θα πρέπει να είναι οικονομικά ανεκτή και κοινωνικά αποδεκτή.
  • Διατομεακή συνεργασία, δηλαδή η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών, Δημοτικών Αρχών και τομέα της υγείας, σχετική με θέματα που επηρεάζουν την υγεία.

Η ανάγκη για πιλοτική εφαρμογή των διεθνών συστάσεων και διακηρύξεων στην ελληνική πραγματικότητα και σε επίπεδο κοινότητας, αλλά και η αποτύπωση της εμπειρίας εφαρμογής τους στην πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα , οδήγησε στη συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού με τον Δήμο Καισαριανής και στην ίδρυση του Κέντρου Υγείας του Παιδιού Καισαριανής.