Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Η  Διεύθυνση ιδρύθηκε το 1965 από τον Σπύρο Δοξιάδη, αρχικά ως Διεύθυνση Κοινωνικής Παιδιατρικής, με στόχο την έρευνα, εκπαίδευση και εξειδικευμένη παροχή σε θέματα δημόσιας υγείας του παιδιού και της οικογένειας. Η δημιουργία της Διεύθυνσης ήταν πρωτοποριακή και αποτέλεσε μια καινοτόμο προσέγγιση στην ολιστική αντιμετώπιση της υγείας του παιδιού. Η φυσιολογία και η παθολογία της ανάπτυξης αποτελούσαν πεδίο μελέτης της Διεύθυνσης από την ίδρυσή της.
Το 1989 η Διεύθυνση Κοινωνικής Παιδιατρικής, αναγνωρίζοντας ότι οι αναπτυξιακές διαταραχές είναι μείζον θέμα δημόσιας υγείας του παιδιού,  ίδρυσε τον τομέα της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής και το 2001 μετονομάστηκε σε Διεύθυνση  Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.  

Το έργο της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

 • Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής
 • Τομέας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
 • Τομέας Προαγωγής της Υγείας στα Σχολεία
 • Τομέας Οικολογίας της Υγείας

 

Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) για τα παιδιά αφορά την παρακολούθηση της υγείας και της πορείας της ανάπτυξης, την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση αλλά και την εκπαίδευση και υποστήριξη των γονέων στο μεγάλωμα των παιδιών και την εξέλιξη της οικογένειας.
Το έργο του τομέα της ΠΦΥ περιλαμβάνει τη μελέτη και προτυποποίηση της πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας, την ανάπτυξη μεθοδολογίας για  την προαγωγή της υγείας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και την εκτίμηση των αναγκών υγείας του παιδικού και εφηβικού πληθυσμού.  

 

Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής

Το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής (ΚΥΠΚ) αποτελεί πλαίσιο για την πρότυπη εφαρμογή δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των παιδιών, με στόχο την:

 • επιστημονικά θεμελιωμένη τυποποίησή της στις συνθήκες της Ελλάδας.
 • ενσωμάτωση της αναπτυξιακής παιδιατρικής, της πρόληψης και προαγωγής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα των παιδιών.
 • εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην πρωτοβάθμια και αναπτυξιακή παιδιατρική.
 • εκπαίδευση εκπαιδευτικών στα θέματα της αγωγής και προαγωγής υγείας.

Στο πλαίσιο της ολιστικής και σφαιρικής αντιμετώπισης των αναγκών υγείας του παιδιού και της υποστήριξης της οικογένειας, το ΚΥΠΚ στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει παιδιάτρους, αναπτυξιακή παιδίατρο, πολιτισμική ανθρωπολόγο, ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργό και επισκέπτρια υγείας.

 

Τομέας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Η αναπτυξιακή παιδιατρική επικεντρώνεται στη μελέτη της διαδικασίας της φυσιολογικής ανάπτυξης και στην πρόληψη, έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των αναπτυξιακών διαταραχών.

Το έργο του τομέα της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής περιλαμβάνει:

 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκτίμηση της ανάπτυξης των παιδιών.
 • Ενσωμάτωση της αναπτυξιακής παιδιατρικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων.
 • Κατάλληλη διαχείριση των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές με στόχο την ομαλή ένταξή τους στο σχολείο και στην κοινωνία.
 • Δημιουργία σταθμισμένων ή προσαρμοσμένων εργαλείων αναπτυξιακής αξιολόγησης.
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στα θέματα της ανάπτυξης με εκπαιδευτικά σεμινάρια αναπτυξιακής παιδιατρικής.

 

 Τομέας Προαγωγής της Υγείας στα Σχολεία

Η προαγωγή της υγείας στα σχολεία είναι η διαδικασία της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των μαθητών και εκπαιδευτικών σε υγιείς επιλογές και συμπεριφορές με στόχο το βέλτιστο επίπεδο υγείας.
Το έργο του τομέα της προαγωγής υγείας στα σχολεία επικεντρώνεται στη διαμόρφωση και ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στα σχολεία.
Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται εκτίμηση των αναγκών υγείας της σχολικής κοινότητας, συνεργασίες με τοπικούς και άλλους επιστημονικούς φορείς, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας, ομιλίες αγωγής υγείας, δημιουργία υλικού αγωγής υγείας καθώς και διαδικασίες αξιολόγησης.

 

Τομέας Οικολογίας της Υγείας

Ο τομέας της Οικολογίας της Υγείας των παιδιών διερευνά την επίπτωση του περιβάλλοντος στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Έχει στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο της έκθεσης σε βλαπτικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και την αντιμετώπιση των επιδράσεών τους σε βρέφη, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες.